เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ 2547 (มาตรา 23, 24)

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2558

ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง ประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

จดหมายข่าว

ขอเชิญบุคลากรเสนอชื่อหรือสมัครเป็นตัวแทนจากคณาจารย์ และตัวแทนจากบุคลากรซึ่งมิใช่คณาจารย์ เพื่อเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

ประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้รับเลือกเสนอชื่อตัวแทนจากคณาจารย์ และตัวแทนจากบุคลากรซึ่งมิใช่คณาจารย์ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ

วารสาร

ไม่พบข้อมูล

รายงานวิจัย

ไม่พบข้อมูล

คำสั่ง

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 015/2566 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

บริการระบบสารสนเทศ