อาจารย์ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์กวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
อาจารย์สยาม ทองใบ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์ธนสิริ โชคทวีพาณิช
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
อาจารย์สุบัณฑิต จันทร์สว่าง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผศ.ดร.ภิราช รัตนันต์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
อาจารย์ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์พิมรา ทองแสง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
อาจารย์ภาสกร วรอาจ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์ ดร.สาวิตรี ซัคลีย์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
นางสาวพงษ์ลดา คงหอม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
นางสาวจิตติมา จารุวรรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ