๑.  บุคลากรทุกระดับรับรู้ข่าวสารข้อมูลของสภาคณาจารย์และข้าราชการและให้ความร่วมมือร่วม
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
๒.  มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีความถูกต้องเพียงพอและเชื่อถือได้ ทั้งทางด้านกฎหมาย การเงิน
การบริหารบุคคล
๓.  มีความร่วมมือกับสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร