๑.  สร้างความร่วมมือกับบุคลากรทุกระดับ
๒.  สร้างฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
๓.  แสวงหาความร่วมมือกับสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร
๔.  ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ