๑.  ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย  โดยใช้จ่ายอย่างประหยัด
๒.  คณาจารย์เป็นผู้มีจรรยาบรรณ  และเป็นแบบอย่างที่ดี