สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000  เบอร์โทร. (056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,88252