ปรัชญา : มุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ : สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสภาแห่งปัญญา
สภาแห่งความรักความสามัคคี สภาแห่งความหวังเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย
พันธกิจ : สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้กำหนดพันธกิจ
ให้สอดคล้องกับมาตรา  ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ดังนี้

๑. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย

๒. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ
ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

๓. เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี
หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

๔.  เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจการของมหาวิทยาลัยและ
นำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย