อาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
   
 อาจารย์ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 อาจารย์ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ